skip to Main Content

KANJI : Chủ (主)

KANJI : Chủ (主)

KANJI : Chủ (主)
KANJI : Chủ (主)

Âm On :  シュ

Âm Kun : ぬし

Nét :   5 Nét

Từ vựng :

主人:Chủ nhân

家主:Gia chủ

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search