skip to Main Content

KANJI : Thủ, Thứ (首)

KANJI : Thủ, Thứ (首)

KANJI : Thủ, Thứ (首)
KANJI : Thủ, Thứ (首)

Âm On :  シュ

Âm Kun : くび

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

首:Cổ 

首相: Thủ tướng

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search