skip to Main Content

KANJI : Chất (質)

KANJI : Chất (質)

KANJI : Chất (質)
KANJI : Chất (質)

Âm On :  シツ    シチ

Âm Kun : 

Nét :   15 Nét

Từ vựng :

質問:Vấn đề

品質 : chất lượng

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search