skip to Main Content

Tập viết bảng chữ cái katakana

Tập viết bảng chữ cái katakana

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng đầu tiên trong bảng là A,I,U,E,O

xem thêm: cách nhớ bảng katakana

tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng ka,ki,ku,ke,ko

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng sa,shi,su,se,so

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng ta,chi,tsu,te,to

Xem thêm: Kanji N5

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng na,ni,nu,ne,no

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng ha,hi,fu,he,ho

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng ma,mi,mu,me,mo

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng ya,yu,yo

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng ra,ri,ru,re,ro

Tập viết bảng chữ cái katakana

Hàng wa,wo,n

Tập viết bảng chữ cái katakana

 

 

 

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search