skip to Main Content

Kanji : Ý (意)

Kanji : Ý (意)

Kanji : Ý (意)
Kanji : Ý (意)

Âm On : イ

Âm Kun : 

Nét : 13 Nét

Từ vựng :

意見: Ý Kiến

意味: Ý nghĩa

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search