skip to Main Content

KANJI :Sĩ (仕)

KANJI :Sĩ (仕)

KANJI :Sĩ (仕)
KANJI :Sĩ (仕)

Âm On :  シ    ジ

Âm Kun : つか.える

Nét : 5Nét

Từ vựng :

仕える:Phụng sự

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search