skip to Main Content

KANJI : Phương (方)

KANJI : Phương (方)

KANJI : Phương (方)
KANJI : Phương (方)

Âm On : ホウ

Âm Kun : かた    がた

Từ vựng :

~方: ~Cách

方面: Phía

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search