skip to Main Content

KANJI : Nguyên (元)

KANJI : Nguyên (元)

KANJI : Nguyên (元)
KANJI : Nguyên (元)

Âm On :  ゲン    ガン

Âm Kun :もと

Nét : 4 Nét

Từ vựng :

元気:Sức khỏe

元素:Nguyên tố

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search