skip to Main Content

KANJI : Nghiêm (研)

KANJI : Nghiêm (研)

KANJI : Nghiêm (研)
KANJI : Nghiêm (研)

Âm On :  ケン

Âm Kun : 

Nét : 9 Nét

Từ vựng :

研究:Nghiêm cứu

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search