skip to Main Content

KANJI : Lâm (林)

KANJI : Lâm (林)

KANJI : Lâm (林)
KANJI : Lâm (林)

Âm On : リン

Âm Kun :はやし

Từ vựng :

林: Rừng

森林: Rừng rú

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search