skip to Main Content

KANJI : Khuyển (犬)

KANJI : Khuyển (犬)

KANJI : Khuyển (犬)
KANJI : Khuyển (犬)

Âm On :  ケン

Âm Kun : いぬ

Nét : 4 Nét

Từ vựng :

犬:Con Chó

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search