skip to Main Content

KANJI :  Chung (終)

KANJI :  Chung (終)

KANJI :  Chung (終)
KANJI :  Chung (終)

Âm On : シュウ

Âm Kun :おわ.る    お.える 

Nét :   11 Nét

Từ vựng :

終わり:Kết thúc

終わる:Kết thúc

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search