skip to Main Content

KANJI : Hảo, hiếu(好)

KANJI : Hảo, hiếu(好)

KANJI : Hảo, hiếu(好)
KANJI : Hảo, hiếu(好)

Âm On :  コウ    

Âm Kun : この.む    す.く    

Nét : 6 Nét

Từ vựng :

好きな:Thích

大好き:Yêu thích

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search