skip to Main Content

KANJI : Đông (頭)

KANJI : Đông (頭)

KANJI : Đông (頭)
KANJI : Đông (頭)

Âm On : トウ

Âm Kun : あたま

Từ vựng :

頭 :Cái đầu

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search