skip to Main Content

KANJI : Cứu(究)

KANJI : Cứu(究)

KANJI : Cứu(究)
KANJI : Cứu(究)

Âm On :  キュウ

Âm Kun : きわ.める

Nét : 7 Nét

Từ vựng :

研究:Nghiêm cứu

究める:Bồi dưỡng nâng cap

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search